ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัว
หน่วยงาน
ข้อมูลเด็กชายจักรี ผดุงเวียง
ชื่อ เด็กชายจักรี ผดุงเวียง
ชื่อเล่น ชิน วันที่ 6 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2545 อายุ 13  ปี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เลขที่ 14
โรงเรียนยางโกนวิทย์ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4
จัดทำโดย
เด็กชายจักรี ผดุงเวียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลขที่ 16
รายวิชา คอมพิวเตอร์ (สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม)
สอนโดย คุณครูอภิรมย์ ผิวละออ