ข้อมูลส่วนตัว
หน่วยงาน
ชื่อ เด็กชายนพพร นามสกุล สาคุณ
ชื่อเล่น เอ้ วันที่ 7 เดือน 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 อายุ
14 ปี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เลขที่ 1
โรงเรียนยางโกนวิทย์ กลุ่มเครื่อข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4
จัดทำโดย เด็กชายนพพร สาคุณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลขที่ 1
รหัสวิชา คอมพิวเตอร์ (สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม)  สอนโดย คุณครูอภิรมย์ ผิวละออ